PAYO NG OPISYAL NG PANGKALUSUGAN NG COUNTY NG SANTA CLARA SA PAMAMARAAN NG PAGBABAWAS NG PANGANIB SA COVID-19 – MARSO 2, 2021

Sa pagpasok ng County ng Santa Clara sa “Pulang Antas” ng balangkas ng Plano ng Estado, tinatanggal ng County ang mga lokal na direktiba sa pangkalusugan na partikular sa aktibidad, magkakabisa Miyerkules, Marso 3, 2021. Lahat ng aktibidad ay sumasailalim pa rin sa panuntunan ng Estado at sa lokal na Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib.

Sa pagpatuloy ng ilang mga pinapayagang aktibidad, hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ang mga residente na gawin ang mga ito na may pag-iingat. Ang bilang ng kaso, mga na-oospital, at mga pagkamatay sa COVID-19 ay bumababa, ngunit ito ay nananatili pa ring mataas. Mabilis na nagaganap ang mga pagbabakuna hangga't may suplay, ngunit karamihan sa mga tao sa komunidad ay hindi pa nababakunahan. Ang mga bagong variant ng virus na maaaring kumalat nang mabilis o magdulot ng matinding sakit ay narito na sa ating county; ngunit, ang epekto nito sa ating lokal na epidemya ay hindi pa nalalaman. Dahil lang na pumayag ang Estado sa ilang aktibidad na magpatuloy o nagpatibay ng ilang mga protokol sa COVID, hindi ibig sabihin nito na ang mga aktibidad na iyon ay ligtas. Sa katunayan, ang kautusan sa pangkalusugan ng Estado ay nagpapahintulot sa maraming aktibidad na mapanganib, at ang mga parating na pagbabago sa Estado ay maaaring mas makapagpatotoo nito.

Ang novel coronavirus ay pangunahing kumakalat sa pamamagitan ng hangin. Upang mapanatiling kayo ay ligtas, inyong pamilya, inyong mga kaibigan at kapitbahay, at ang ating malawak na komunidad, sundin itong mga pangunahing hakbang:

  1. Pumunta sa labas. Ang mga panlabas na aktibidad ay mas ligtas kaysa sa mga panloob na aktibidad.
  1. Manatiling magmaskara. Ang palaging pagsusuot ng mga panakip sa mukha, lalong lalo na ang dobleng-pagmamaskara, sa loob at labas, ay napaka-epektibo sa pagpigil sa coronavirus.
  1. Panatilihin ang hindi bababa sa 6 na talampakan na distansiya mula sa iba. Ang pagdistansiya sa mga taong hindi nakatira sa inyo ay epektibo para maiwasan ang virus.
  1. Iwasan ang maraming tao. Ang mas kakaunting tao na nakakasalubong at nakakasalamuha ninyo, mas kakaunti ang pagkakataon na kakalat ang virus.
  1. Magpabakuna kung pagkakataon niyo na. Lahat ng mga pederal na naaprubahan na bakuna ay gagana ng maayos at matutulungan kayo, inyong pamilya, at inyong mga kaibigan at kapitbahay na maging ligtas.

Bilang paalala, ang Kautusan na Pangkalusugan sa Pagbabawas ng Panganib ng County ay nangangailangan sa lahat na sumunod sa lahat ng mga panuntunan ng Estado, gumamit ng mga panakip sa mukha, at i-maximize ang pagdistansiya sa iba; at lahat ng mga entidad ay dapat magpatuloy na magpatupad ng Protokol ng Pagdistansiya sa Ibang Tao, i-maximize ang telework, at kaagad na magreport ng mga kaso sa Pampublikong Pangkalusugan.

Kung mas lumala ang mga kondisyon, ang mga mahigpit na ipinapatupad na lokal na pamamaraan ay maaari na namang kinakailangan. Ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay mariing hinihimok ang lahat na ugaliing mag-ingat ng mabuti at gawin ang mabuting pagpapasya sa susunod na mga kritikal na linggo o buwan. Para sa karadagdagang impormasyon, bisitahin ang sccgov.org/cv19.

Category

Advisory

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.